Huurcontract

Huurvoorwaarden

 1. Overeenkomst

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen.  De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.  Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld.  Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding – zonder voorbehoud – van onze volledige huurvoorwaarden.  Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van het gratis ter beschikking stellen van een motorhome.

 1. Rijbewijs en identiteitskaart

De huurder moet een fotokopie voorleggen van rijbewijs en identiteitskaart.

 1. Leeftijd

De minimum leeftijd voor het besturen van het voertuig bedraagt 23 jaar.

 1. Prijsberekening – reservatie

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 50% van de huursom.  Het saldo dient betaald te zijn uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode.  Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder.  De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

 1. Waarborg

De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd.  De waarborgsom bedraagt € 1500.- cash of via overschrijving te voldoen.  De waarborg zal aan de huurder worden teruggegeven bij terugkomst.  In geval van schade heeft de verhuurder het recht de waarborg in te houden ter verrekening van de schade.  In mindering van de waarborg kunnen komen:

Boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook schroeigaten van sigaretten, kapotte banden, krassen van takken enz.), beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, enz…

De controle van terugontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen en/of gebreken.

 1.  De huurprijs omvat
 • De verzekering tegenover derden (B.A.)
 • De omniumverzekering met een vrijstelling van € 1322.- per schadegeval.
 • “Go Safe”: depannage en repatriëringskosten van wagen en verzekerden – penale borgstelling – gerechtskosten.  Dit alles volgens de voorwaarden van “De Europese”.
 • Rechtsbijstandverzekering
 • De onderweg noodzakelijke reparaties aan motor en mechaniek, mits overlegging van een duidelijke en officiële factuur op naam van AVONTURA  Marie Van Brusselstraat 4  9140 Temse met BTW nummer BE0553850697.

Let wel: gewone kasbonnen worden niet aanvaard!  Onderhoud en herstelling dienen te worden uitgevoerd door een erkende merkgarage.  Voor reparaties vanaf € 125.- is de huurder verplicht zich vooraf in verbinding te stellen met de verhuurder, zoniet behoudt deze zich het recht voor een terugbetaling te weigeren.

 1. De huurprijs omvat niet 
 • De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen tengevolge van een eigen verkeerd gebruik dan wel verwaarlozing van de vereiste onderhoudsbeurten e.d.
 • De kosten van beschadigingen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet, onoplettendheid, oneigenlijk gebruik (rijden op niet-verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, enz…
 • Brandstof
 • De verzekering van persoonlijke bezittingen van de huurder, tenzij een bijkomende verzekering werd afgesloten.
 1. Annulatie en annulatieverzekering

Annulatie geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, noch recht op terugbetaling van het voorschot.  Indien de reservatie langer dan 30 dagen voor het vertrek wordt geboekt, is de annulatieverzekering verplicht en gelden de voorwaarden zoals vermeld in de polis. Er kan een annulatieverzekering afgesloten worden bij RUWELKA. Dit bedraagt 6,25% van de totale huurprijs.

 1. Huurperiode

In principe vangt de huurperiode aan bij vertrek op vrijdagnamiddag en eindigt vrijdagochtend 10.00 u.  Bij vertrek op zaterdag vangt de huurperiode aan op zaterdagnamiddag en eindigt zaterdagochtend 10.00 u. ( is bespreekbaar )

Wanneer door technische defect een wagen niet op de overeengekomen dag kan vertrekken, doch pas de volgende dag, blijft de huurovereenkomst gelden.  De huurder kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vergoeding of schadeloosstelling.

In afwijking van wat onder huurperiode wordt vermeld, kunnen huurder en verhuurder een andere periode overeenkomen.  Dit uitsluitend na schriftelijke overeenkomst.

 1. Gebruik van het voertuig
 • De huurder zal het voertuig slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen.
 • Het is verboden het voertuig te gebruiken om te duwen of te slepen, het onder te verhuren, het te gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden.
 • Het is verboden klevers op het voertuig aan te brengen.
 • De huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, koelvloeistof enz. te controleren.
 • De huurder dient er zorg voor te dragen dat bij lekke band, de kapotte band wordt hersteld.
 • Honden en huisdieren in het algemeen zijn niet toegelaten in het voertuig. ( tenzij met onderlinge overeenkomst )
 • Het gebruik van frituurolie of licht-ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden.
 • Het gebruik van bagage- of fietsendrager is volledig voor risico van de huurder, de eventueel hieruit voortkomende schade eveneens.
 • Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.
 1. Verzekering

Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden opgegeven te worden.

Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, BTW of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van verdovende middelen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden aan de verhuurder van het verlies van het voertuig en van alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten.

Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge risico’s: zoals, politieke onlusten, betogingen, stakingen, oorlog, gebieden gevaarlijk voor natuurrampen, enz…

Uitgesloten van verzekering zijn:

 • Beschadigingen tijdens het vervoer van het voertuig, het aan boord nemen of lossen.
 • Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen.
 • Schade aangebracht door huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.

Landen waarvoor de “groene kaart” geen dekking verleent mogen expliciet NIET worden bezocht.  Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling van betrokkene bij een ongeval gedaan, zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, ontslaat deze laatste van elke verplichting tegenover de verzekerde huurder.  Elke motorhome is verzekerd voor evenveel personen als er gehomologeerde plaatsen zijn.

 1. Ongevallen – schade – overtredingen

De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen AVONTURA onmiddellijk te verwittigen en dit schriftelijk te bevestigen met volledige ongevalaangifte.

De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen; in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.

Ongeoorloofd behouden van de gehuurde wagen na verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.

De gebruiker of huurder ontslaat AVONTURA van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enz… die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak van het ongeval of de schade weze.

AVONTURA is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten.  Integendeel kan schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen de weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, boiler, diesel, olie, enz…

 1. Afhalen en terugbezorgen

De huurder brengt steeds het gehuurde voertuig terug op de plaats van de afhaling, namelijk bij AVONTURA  Marie Van Brusselstraat 4  9140 Temse, op de schriftelijk overeengekomen dag en tijdstip.  Eerder terugbrengen van het voertuig geeft geen aanleiding tot terugbetaling van huur, ook niet gedeeltelijk.  Wanneer de huurder nalaat het gehuurde voertuig op het voorziene tijdstip en plaats terug te brengen, wordt hem een vergoeding aangerekend à rato van € 50.- per uur.  Deze vergoeding kan in mindering gebracht worden op de waarborgsom.

Het gehuurde voertuig moet grondig gereinigd en volledig teruggebracht worden, zoniet worden de reinigingskosten en/of installatiekosten volgens bijgevoegd tarief aangerekend (zie bijvoegsel).

 1. Overmacht

Indien de gehuurde wagen door overmacht (bijvoorbeeld ongeval) niet kan ter beschikking gesteld worden aan de huurder, zal voor elke verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs terugbetaald worden.Indien dit gebeurt binnen de 24 uur, kan de huurder geen aanspraak maken op weigering, verzoek tot terugbetaling of om het even welke schadevergoeding of reductie.

Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald.  De huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor welke kosten dan ook.

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel uitmaken van deze huurovereenkomst.

In geval van betwisting is alleen de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de hoofdzetel van AVONTURA is gevestigd.